Kadry, płace, ZUS

Kadry, płace, ZUS
 
prowadzenie spraw pracowniczych:
  • sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, o dzieło, porozumień zmieniających, świadectw pracy listy płac, kartoteki wynagrodzeń, akt osobowych

  • PIT-11, PIT-8B, rozliczenia roczne PIT-40

  • audyt akt osobowych

  • prowadzenie rozliczeń z ZUS

  • zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

  • prowadzenie rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • audyt rozliczeń pracowniczych z US i ZUS